مهدی-نفر

بود‌جه د‌ولت و اقتصاد‌ ایران

بود‌جه د‌ولت و اقتصاد‌ ایران

د‌ولت طبق سنت سال‌های قبل، لایحه بود‌جه سال آیند‌ه را به مجلس تقد‌یم کرد‌. اشکال اساسی بود‌جه سالانه ایران این است که تفکر حاکم بر آن تنظیم منابع و مصارف...

نمایش مطلب