gtag('config', 'UA-171795017-1');

دنیای خبر

بینه-آسیا

تاثیر  مقبولیت و مشروعیت صنعت بیمه در افزایش ضریب نفوذ آن

تاثیر مقبولیت و مشروعیت صنعت بیمه در افزایش ضریب نفوذ آن

یافتن راهکارهای برون رفت از رشد اندک ضریب نفوذ بیمه در برخی از استان ها ... ادامه مطلب