انتشار گزارش عملکرد ۹ ماهه ۹۹ پست‌ بانک

انتشار گزارش عملکرد ۹ ماهه ۹۹ پست‌ بانک

گزارش عملکرد نه‌ماهه سال ۱۳۹۹ پست بانک ایران تهیه و برای بهره‌برداری ذینفعان به ویژه کارکنان، کارگزاران باجه‌های بانکی روستایی و سهامداران منتشر شد.