جهش تولید ثمره اقتصاد مقاومتی

دکتر صالح آبادی

جهش تولید ثمره اقتصاد مقاومتی

پرداختن به موضوع جهش تولید در سالی مزین به نام آن در مقطع زمانی درگیری جهان با ویروس کرونا، توجه سیاستگذاران و فعالان عرصه تجارت بین الملل را به خود معطوف کرده است.

دوشنبه 3 شهریور 1399 ساعت 15:15