تهدیدات تورمی و مقدورات سیاست پولی

تیمور رحمانی

تهدیدات تورمی و مقدورات سیاست پولی

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران تهدیدات تورمی و مقدورات سیاست پولی کشور را تشریح کرد.

سه شنبه 15 مهر 1399 ساعت 14:53

اقتصاد ایران در حال تجربه کردن یکی از شدیدترین شوکهای تورمی تاریخ خود، بویژه در قیمت دارایی ها، می باشد. درک علت این جهش تورمی و شناخت مقدورات سیاست پولی به ما کمک می کند تا در آن