اوراق نفتی؛ درد یا درمان؟

دکتر علی فرحبخش

اوراق نفتی؛ درد یا درمان؟

برخی بر این باورند که ایران جامعه‌ای کوتاه‌مدت است که به دشواری می‌توان چشم‌انداز بلندمدتی در آن چه در سطح خرد و چه در سطح کلان یافت. کوتاه بودن افق