دکتر رضا بوستانی در گفتگو با همشهری:

چرا فروش اوراق بدهی دولت ناگهان کم شد؟

منبع: روزنامه همشهری