معاون نظارت بانک مرکزی :

نرخ سود بین بانکی به 20درصد می‌رسد