مدیرعامل چهار بانک دولتی؛ ما حامی تولیدیم

مدیرعامل چهار بانک دولتی؛ ما حامی تولیدیم

برخی رسانه ها طی روزهای اخیر گزارش هایی را منتشر و در آنها ادعا کرده اند که بانک ها نه تنها حامی تولید نیستند، بلکه گاه علیه تولید و فعالان اقتصادی نیز اقدام م