پیشنهاد دکتر تیمور رحمانی به دولتی‌ها

قدرت مانور بانک مرکزی را افزایش دهید

دکتر تیمور رحمانی

قدرت مانور بانک مرکزی را افزایش دهید