دکتر همتی در دیدار با وزیر صنعت و تجارت عمان:

تسهیل نقل و انتقال پول بین ایران و عمان

راهکارهای توسعه استمرار و تسهیل روابط بانکی و تجاری بین تهران و مسقط در دیدار رییس کل بانک مرکزی با وزیر صنعت و تجارت عمان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.