تمهیدات جدید بانک مرکزی برای مقابله با شیوع کرونا ؛