آمار

ارائه چک به بانک پس از فوت صادرکننده امکان پذیر نیست

در صورتی که صادر کننده چک بعد از صدور فوت کند چک دیگر قابل پرداخت نیست.

سه شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 21:41

به گزارش دنیای بانک و بیمه،  چنانچه چکی مقدم بر تاریخ فوت صادر کننده صادر اما پس از فوت وی به بانک ارائه شده باشد، تکلیف بانک چیست؟

چنین چکی در صورت اعلام فوت صادرکننده به بانک قابل پرداخت نیست زیرا با فوت صاحب حساب، حساب جاری وی مسدود می شود و موجودی حساب جاری متعلقه به ورثه خواهد بود.

هرچند این نظریه خالی از ایراد نیست زیرا می توان گفت با صدور چک مبلغ مزبور از مالکیت صاحب حساب خارج شده و به دارنده چک منتقل می شود ولی رویه عملی بانکها همان است که در آغاز گفته شد.

در چنین فرضی دارنده می تواند برای دریافت وجه چک به دادگاه مراجعه کند.

تعداد بازدید : 2

ثبت نظر

ارسال

دنیای خبر