آمار

در بورس امروز:

شاخص سهام بیمه‌هادر بورس سبز شد

شاخص سهام بیمه‌هادر بورس سبز شد

دنیای بانک - سمیه کربلایی: در پایان معاملات امروز یکشنبه 17 مردادماه، شاخص سهام بیمه های البرز، آسیا، دانا، پارسیان، ما در بورس و بیمه های اتکای امین، کوثر ، دی و اتکای در فرابورس نسبت به دیروز افزایش پیدا کرد و شاخص سهام بیمه های پاسارگاد، سامان و میهن در فرابورس با افت همراه شد.

دوشنبه 18 مرداد 1395 ساعت 7:6

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، جدول زیر آخرین وضعیت معاملات سهام شرکت های بیمه ای حاضر در بورس را نشان می دهد:

 

نماد آخرین پایانی تعداد حجم ارزش 30 روز
البرز 1,589 0.32 1,584 0 90
1.091 M
1.7 B
آسیا 1,390 4.98 1,383 4.46 156
1.677 M
2.3 B
دانا 2,210 4.29 2,158 1.84 69
364,258
787.7 M
اتکام 1,525 2.35 1,523 2.21 51
224,514
341.8 M
پارسیان 2,925 (1.52) 3,012 1.41 69
1.312 M
3.9 B
کوثر 1,720 7.7 1,603 0.38 4
30,409
54.3 M
ودی 1,133 0.62 1,132 0.53 278
2.211 M
2.5 B
میهن 1,500 (6.37) 1,496 (6.62) 44
394,375
590.0 M
ملت 1,368 0 1,295 0 0
0
0
ما 2,163 2.17 2,119 0.09 18
58,490
124.8 M
بساما 2,624 (5) 2,625 (4.96) 15
50,913
133.6 M
اتکای 1,800 3.33 1,766 1.38 32
287,648
508.1 M
بپاس 3,000 (0.27) 3,000 (0.27) 17
447,458
1.3 B
بحکمت 500 0 500 0 0
0
0

ودی - بیمه دی
آخرین معامله 1,133 7 0.62%
قیمت پایانی 1,132 6 0.53%
قیمت دیروز 1,126 اولین 1,142
بازه روز 1,156 1,105
قیمت مجاز 1,182 1,070
 
تعداد 278 ارزش
2.502 B
حجم 2.211M مبنا
1
ارزش بازار به میلیارد 2,830
 
EPS 201 P/E 5.63
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
2 31,181 1133 1140 300 1
1 20,000 1132 1146 1,000 1
3 15,475 1130 1147 25,399 2
نوینح - ح.بیمه نوین
آخرین معامله 31 0 0%
قیمت پایانی 31 0 0%
قیمت دیروز 31 اولین 31
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 32 30
 
تعداد 0 ارزش
0
حجم 0 مبنا
1
ارزش بازار به میلیارد 21.7
 
EPS   P/E  
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
2 100,000 1 22 15 1
0 0 0 27 51,904 2
0 0 0 29 1,249,992 30
 

اتکام - شرکت بیمه اتکایی امین

آخرین معامله 1,525 35 2.35%
قیمت پایانی 1,523 33 2.21%
قیمت دیروز 1,490 اولین 1,509
بازه روز 1,543 1,509
قیمت مجاز 1,564 1,416
 
تعداد 51 ارزش
341.868 M
حجم 224,514 مبنا
1
ارزش بازار به میلیارد 2,360.65
 
EPS 249 P/E 6.12
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
1 5,500 1510 1525 1,500 1
1 22,500 1500 1530 19,343 1
2 34,696 1495 1535 5,000 1

آسیا - بیمه آسیا

آخرین معامله 1,390 66 4.98%
قیمت پایانی 1,383 59 4.46%
قیمت دیروز 1,324 اولین 1,349
بازه روز 1,390 1,349
قیمت مجاز 1,390 1,258
 
تعداد 156 ارزش
2.319 B
حجم 1.677M مبنا
920,000
ارزش بازار به میلیارد 3,180.9
 
EPS 151 P/E 9.16
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
65 5,418,417 1390 1399 20,142 2
1 20,000 1380 1410 7,165 1
2 130,000 1370 1415 1,000 1
 

البرز - بیمه البرز

آخرین معامله 1,589 5 0.32%
قیمت پایانی 1,584 0 0%
قیمت دیروز 1,584 اولین 1,584
بازه روز 1,590 1,584
قیمت مجاز 1,663 1,505
 
تعداد 90 ارزش
1.729 B
حجم 1.091M مبنا
1.6 M
ارزش بازار به میلیارد 6,336
 
EPS 138 P/E 11.48
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
8 207,159 1584 1590 79,063 4
4 126,246 1583 1595 15,711 1
4 128,492 1582 1597 4,500 2

میهن - بیمه میهن

آخرین معامله 1,500 -102 -6.37%
قیمت پایانی 1,496 -106 -6.62%
قیمت دیروز 1,602 اولین 1,619
بازه روز 1,619 1,463
قیمت مجاز 2,403 801
 
تعداد 44 ارزش
590.035 M
حجم 394,375 مبنا
321,169
ارزش بازار به میلیارد 1,201.17
 
EPS 242 P/E 6.18
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
2 2,810 1500 1540 3,000 1
3 28,123 1499 1584 6,000 1
1 1,000 1485 1587 7,000 1
 

اتکای - بیمه اتکایی ایرانیان

آخرین معامله 1,800 58 3.33%
قیمت پایانی 1,766 24 1.38%
قیمت دیروز 1,742 اولین 1,760
بازه روز 1,800 1,715
قیمت مجاز 1,829 1,655
 
تعداد 32 ارزش
508.114 M
حجم 287,648 مبنا
1
ارزش بازار به میلیارد 3,551.16
 
EPS 261 P/E 6.77
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
1 1,000 1721 1820 8,821 2
1 5,000 1720 1827 2,000 1
1 1,000 1716 1828 2,000 1

کوثر - بیمه کوثر

آخرین معامله 1,720 123 7.7%
قیمت پایانی 1,603 6 0.38%
قیمت دیروز 1,597 اولین 1,787
بازه روز 1,787 1,720
قیمت مجاز 2,395 799
 
تعداد 4 ارزش
54.313 M
حجم 30,409 مبنا
1,000,000
ارزش بازار به میلیارد 4,007.5
 
EPS 229 P/E 7
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
1 9,591 1720 1787 32,500 2
2 5,413 1700 1788 8,096 1
2 8,000 1650 1890 10,000 1
 

دانا - بیمه دانا

آخرین معامله 2,210 91 4.29%
قیمت پایانی 2,158 39 1.84%
قیمت دیروز 2,119 اولین 2,060
بازه روز 2,210 2,060
قیمت مجاز 2,224 2,014
 
تعداد 69 ارزش
787.792 M
حجم 364,258 مبنا
408,149
ارزش بازار به میلیارد 2,201.96
 
EPS 144 P/E 14.99
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
1 12,300 2162 2218 689 1
1 2,000 2161 2220 5 1
1 93,500 2160 2222 29,720 2

ما - بیمه ما

آخرین معامله 2,163 46 2.17%
قیمت پایانی 2,119 2 0.09%
قیمت دیروز 2,117 اولین 2,185
بازه روز 2,185 2,090
قیمت مجاز 2,222 2,012
 
تعداد 18 ارزش
124.81 M
حجم 58,490 مبنا
400,000
ارزش بازار به میلیارد 2,119
 
EPS 468 P/E 4.53
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
1 3,550 2110 2154 32,520 1
1 1,000 2101 2164 32,589 1
2 18,400 2100 2166 5,000 1
 

پارسیان - بیمه پارسیان

آخرین معامله 2,925 -45 -1.52%
قیمت پایانی 3,012 42 1.41%
قیمت دیروز 2,970 اولین 3,059
بازه روز 3,059 2,911
قیمت مجاز 3,118 2,822
 
تعداد 69 ارزش
3.952 B
حجم 1.312M مبنا
800,000
ارزش بازار به میلیارد 6,024
 
EPS 678 P/E 4.44
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
1 6,684 2925 2970 6,000 1
1 5,000 2921 3000 14,703 2
1 248 2911 3002 3,121 1

بساما - بیمه سامان

آخرین معامله 2,624 -138 -5%
قیمت پایانی 2,625 -137 -4.96%
قیمت دیروز 2,762 اولین 2,715
بازه روز 2,715 2,624
قیمت مجاز 2,900 2,624
 
تعداد 15 ارزش
133.633 M
حجم 50,913 مبنا
1
ارزش بازار به میلیارد 1,622.25
 
EPS 205 P/E 12.8
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
1 500 2222 2715 5,000 1
0 0 0 2780 70 1
0 0 0 2797 5,000 1
 

بپاس - بیمه پاسارگاد

آخرین معامله 3,000 -8 -0.27%
قیمت پایانی 3,000 -8 -0.27%
قیمت دیروز 3,008 اولین 3,000
بازه روز 3,000 3,000
قیمت مجاز 3,158 2,858
 
تعداد 17 ارزش
1.342 B
حجم 447,458 مبنا
1
ارزش بازار به میلیارد 6,123.6
 
EPS 343 P/E 8.75
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
1 10,000 2980 3010 500,000 5
2 20,000 2960 3067 55,600 2
1 15,000 2901 3070 180,000 3
 

 

تعداد بازدید : 1

ثبت نظر

ارسال

دنیای خبر