خبر خوب برای سهامداران

سود بیمه پارسیان ۲۰۴ درصد رشد کرد

سود بیمه پارسیان ۲۰۴ درصد رشد کرد

شرکت بیمه پارسیان به مدیرعاملی هادی اویارحسین، موفق شده تا سود خالص خود را در نیمه نخست سال 1399 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 204 درصد رشد دهد و به ازای هر سهم 491 ریال سود شناسایی کن