سقف خرید سهام توسط صنعت بیمه بلندتر شد

سقف خرید سهام توسط صنعت بیمه بلندتر شد

در نشست شورای عالی بیمه مقرر شد با تغییراتی در آیین نامه شماره ۹۷ سقف خرید سهام توسط صنعت بیمه افزایش یابد.

پنجشنبه 3 مهر 1399 ساعت 10:54

بر اساس این گزارش به شرکت ها و موسسات بیمه ای اجازه داده می شود تا بیست درصد بیشتر از سقف پیش بینی شده نسبت به خرید سهام از بازار سرمایه اقدام کند.