کارنامه صلاحی نژاد در سال ۹۷

جهش ۷۸ درصدی سود هر سهم بیمه ملت

جهش ۷۸ درصدی سود هر سهم بیمه ملت

سهامداران شرکت بیمه ملت به مدیرعاملی علی صلاحی نژاد شاهد رشد ۷۸ درصدی سود خالص هر سهم خود در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۸ هستند چرا که بازده سود هر سهم این شرکت بیمه از ۲۲۳ ریال در پایان سال مالی ۱۳۹۶ به رقم ۳۹۷ ریال در پایان سال مالی ۱۳۹۷ رسیده است. به عبارت دیگر سود خالص شرکت بیمه ملت از ۶۳۵ میلیارد و ۹۴۶ میلیون ریال به رقم یک هزار و ۱۳۰ میلیارد و ۹۱۳ میلیون ریال رشد کرده است.

جمعه 3 خرداد 1398 ساعت 23:13

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک و بیمه،شرکت بیمه ملت در فاصله پایان سال مالی ۹۶ تا ۹۷ موجودی نقد خود را ۸۲ درصد، سرمایه گذاری کوتاه مدت را ۳۳ درصد افزایش داده و میزان مطالبات این شرکت از بیمه گذاران و نمایندگان ۲۰ درصد، مطالبات از شرکت های بیمه و بیمه گران اتکایی ۷۴ درصد افزایش داشته و البته سرمایه گذاری های بلندمدت بیمه ملت تغییر نکرده است.
نکته جالب اینکه بیمه ملت هیچ گونه بدهی به بیمه گذاران و نمایندگان خود ندارد و میزان بدهی شرکت به سایر شرکت های بیمه ای و بیمه گران اتکایی هم رشدی ۴ درصدی داشته و در حالی با رشد ۷ درصدی حق بیمه صادره مواجه شده که درآمد حق بیمه شرکت بیمه ملت در پایان سال ۹۷ نسبت به سال قبل آن جهشی ۴۱ درصدی داشته است. از سوی دیگر میزان خسارت پرداختی شرکت بیمه ملت ۷۰ درصد بیشتر از سال ۹۶ گزارش شده و سود عملیاتی شرکت با ۷۴ درصد افزایش از ۶۴۶ میلیارد و ۱۳۶ میلیون ریال به رقم یک هزار و ۱۱۸ میلیارد و ۷۸۳ میلیون ریال رسیده است.
همچنین سود انباشته شرکت بیمه ملت در پایان سال مالی ۹۷ نسبت به سال ۹۶ با جهشی ۹۶ درصدی بالغ بر یک هزار و ۳۰ میلیارد و ۲۰۵ میلیون ریال رسیده است. سرمایه این شرکت ۲۸۵ میلیارد تومان در حال حاضر است.
 

دارایی‌ها و بدهی‌های و سود و زیان شرکت بیمه ملت در پایان سال مالی 1397/12/29
تغییر ترکیب دارایی‌های شرکت بیمه ملت ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ درصد تغییر
موجودی نقد ۳۰۹,۳۶۳ ۱۷۰,۱۹۳ ۸۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت ۵,۶۸۶,۷۱۰ ۴,۲۶۳,۲۰۰ ۳۳
مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان ۶,۲۰۱,۶۵۰ ۵,۱۵۶,۹۴۹ ۲۰
مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی ۶۶۷۴۰۱ ۳۸۳۶۳۹ ۷۴
سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی ۱,۲۱۰,۳۳۶ ۱,۱۵۳,۷۷۹ ۵
سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی ۲,۲۶۸,۱۶۹ ۱,۶۳۲,۳۲۳ ۳۹
دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مطالبات بلندمدت ۳,۳۱۷ ۱۳,۲۸۹ -۷۵
سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت ۵۱۱,۷۵۳ ۵۱۱,۷۵۳ ۰
دارایی‌های ثابت مشهود ۶۷۱,۹۶۲ ۶۸۱,۱۱۵
دارایی‌های نامشهود ۶,۰۵۲ ۵,۱۰۳ ۱۹
سایر دارایی‌ها ۶۵۳۸۶۶ ۴۵۳۵۲۳ 44
جمع دارایی‌ها ۱۸,۱۹۰,۵۷۹ ۱۴,۴۲۴,۸۶۶ ۲۶
تغییر ترکیب بدهی‌های شرکت بیمه ملت ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ درصد تغییر
بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان ۰ ۰ --
بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی ۱,۲۱۷,۱۶۴ ۱,۱۶۸,۲۱۴ ۴
سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی ۱,۰۱۸,۰۰۶ ۷۶۵,۶۶۱ ۳۳
ذخیره مالیات ۱۱۴۶۵ ۰ --
سود سهام پرداختنی ۳۹۵,۲۹۶ ۲۹۰,۵۳۸ ۳۶
ذخایر حق بیمه ۵,۹۲۶,۰۳۶ ۵,۱۲۴,۲۱۸ ۱۶
ذخیره خسارت معوق ۳,۴۱۹,۵۸۵ ۱,۹۳۰,۴۴۱ ۷۷
ذخیره ریسک‌های منقضی نشده ۵۵۲,۳۷۷ ۴۳۹۵۵۱ 26
سایر ذخایر فنی ۷۷۴,۵۷۸ ۵۳۶,۶۴۷ ۴۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
حق بیمه سال‌های آتی ۸,۱۲۷ ۷,۸۵۳ ۳
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۹۵,۴۰۷ ۶۴,۱۱۸ ۴۹
تسهیلات مالی دریافتی ۰ ۰ --
سایر بدهی‌ها ۰ ۰ --
جمع بدهی‌ها ۱۳,۴۱۸,۰۴۱ ۱۰,۳۲۷,۲۴۱ ۳۰
حقوق صاحبان سهام      
سرمایه ۲,۸۵۰,۰۰۰ ۲,۸۵۰,۰۰۰ ۰
صرف سهام ۰ ۰ --
دریافتی بابت افزایش سرمایه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۳۰۳,۲۶۱ ۲۴۶,۷۱۵ ۲۳
اندوخته سرمایه‌ای ۵۸۹,۰۷۲ ۴۷۵,۹۸۱ ۲۴
سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ --
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته ۱,۰۳۰,۲۰۵ ۵۲۴,۹۲۹ ۹۶
جمع حقوق صاحبان سهام ۴,۷۷۲,۵۳۸ ۴,۰۹۷,۶۲۵ ۱۶
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۱۸,۱۹۰,۵۷۹ ۱۴,۴۲۴,۸۶۶ ۲۶
       
سود و زیان شرکت بیمه ملت در پایان سال مالی 1397
سود و زیان شرکت بیمه ملت ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ درصد تغییر
حق بیمه صادره (قبولی اتکایی) ۷,۴۳۹,۲۷۱ ۶,۹۸۵,۱۵۰ ۷
کاهش (افزایش) ذخایر حق بیمه -۸۰۱,۸۱۸ -۲,۲۷۴,۰۶۷ -۶۵
درآمد حق بیمه ۶,۶۳۷,۴۵۳ ۴,۷۱۱,۰۸۳ ۴۱
حق بیمه اتکایی واگذاری -۱,۴۰۴,۵۸۳ -۱,۲۴۵,۳۶۲ ۱۳
افزایش (کاهش) ذخایر حق بیمه اتکایی واگذاری ۴۵۰,۰۷۵ ۵۰۰,۵۸۴ -۱۰
هزینه حق بیمه اتکایی واگذاری -۹۵۴,۵۰۸ -۷۴۴,۷۷۸ ۲۸
درآمد حق بیمه سهم نگهداری ۵,۶۸۲,۹۴۵ ۳,۹۶۶,۳۰۵ ۴۳
خسارت پرداختی -۵,۱۲۶,۷۱۳ -۳,۰۲۲,۱۷۷ ۷۰
کاهش (افزایش) ذخایر خسارت -۱,۶۰۱,۹۷۰ -۶۸۴,۷۱۲ ۱۳۴
هزینه خسارت -۶,۷۲۸,۶۸۳ -۳,۷۰۶,۸۸۹ ۸۲
خسارت دریافتی از بیمه‌گران اتکایی ۷۹۹,۸۷۵ ۵۲۲,۹۱۶ ۵۳
افزایش (کاهش) ذخیره خسارت معوق بیمه اتکایی واگذاری ۱۸۵,۷۷۱ ۱۴۵,۷۶۰ ۲۷
خسارت سهم بیمه‌گران اتکایی ۹۸۵,۶۴۶ ۶۶۸,۶۷۶ ۴۷
هزینه خسارت سهم نگهداری -۵,۷۴۳,۰۳۷ -۳,۰۳۸,۲۱۳ ۸۹
هزینه کارمزد و کارمزد منافع -۷۷۰,۷۹۴ -۵۶۱,۰۹۷ ۳۷
درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکایی ۱۶۰,۱۵۹ ۱۴۶,۹۶۶ ۹
هزینه کارمزد و کارمزد منافع سهم نگهداری -۶۱۰,۶۳۵ -۴۱۴,۱۳۱ ۴۷
(افزایش) کاهش سایر ذخایر فنی -۲۳۷,۹۳۱ -۸۶,۱۸۲ ۱۷۶
هزینه سهم صندوق تامین خسارت‌های بدنی -۱۳۱,۸۶۷ -۱۴۹,۷۰۰ -۱۲
هزینه سهم نیروی انتظامی -۴۲,۴۳۵ -۲۶۸۱۶ ۵۸
هزینه سهم وزارت بهداشت -۱۹۲,۷۳۶ -۲۱۷,۸۰۱ -۱۲
سایر درآمد (هزینه)‌های بیمه‌ای ۱,۸۶۵,۸۸۸ ۳۵۰,۱۷۴ 433
خالص سایر هزینه‌های بیمه‌ای ۱,۲۶۰,۹۱۹ -۱۳۰,۳۲۵ --
سود (زیان) ناخالص فعالیت بیمه‌ای (قبل از درآمد سرمایه‌گذاری از محل ذخایر فنی) ۵۹۰,۱۹۲ ۳۸۳,۶۳۶ ۵۴
درآمد سرمایه‌گذاری از محل ذخایر فنی ۶۷۵,۹۲۴ ۳۴۲,۹۰۳ ۹۷
سود (زیان) ناخالص فعالیت بیمه‌ای ۱,۲۶۶,۱۱۶ ۷۲۶,۵۳۹ ۷۴
درآمد سرمایه‌گذاری از محل سایر منابع ۴۳۲,۸۶۲ ۳۲۱,۲۲۳ ۳۵
هزینه‌های اداری و عمومی -۵۸۰,۱۹۵ -۴۰۳,۶۲۶ ۴۴
سود (زیان) عملیاتی ۱,۱۱۸,۷۸۳ ۶۴۴,۱۳۶ ۷۴
هزینه‌های مالی ۰ -۱۲۰۲۷ --
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر بیمه‌ای ۱۸۵۵۴ ۳۸۳۷ 384
سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات ۱,۱۳۷,۳۳۷ ۶۳۵,۹۴۶ ۷۹
مالیات -۶۴۲۴ ۰ --
سود (زیان) خالص ۱,۱۳۰,۹۱۳ ۶۳۵,۹۴۶ ۷۸
سود (زیان) پایه هر سهم      
سود (زیان) پایه هر سهم - عملیاتی ۳۹۳ ۲۲۱ ۷۸
سود (زیان) پایه هر سهم - غیرعملیاتی ۴ --
سود (زیان) پایه هر سهم ۳۹۷ ۲۱۸ ۸۲
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم      
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم - عملیاتی ۳۹۳ ۲۲۱ 78
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم - غیرعملیاتی ۴ --
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ۳۹۷ ۲۱۸ 82
گردش حساب سود (زیان) انباشته      
سود (زیان) خالص ۱,۱۳۰,۹۱۳ ۶۳۵,۹۴۶ ۷۸
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال ۵۱۰,۸۴۳ ۳۰۸,۲۸۶ ۶۶
تعدیلات سنواتی ۱۴,۰۸۶ -۴۱۰۷۹ --
سود (زیان) انباشته در ابتدای دوره تعدیل شده ۵۲۴,۹۲۹ ۲۶۷,۲۰۷ ۹۶
تغییرات در سود (زیان) انباشته      
اندوخته قانونی -۵۶,۵۴۶ -۳۱,۰۷۵ ۸۲
اندوخته سرمایه‌ای -۱۱۳,۰۹۱ -۶۲,۱۴۹ ۸۲
سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ --
انتقال‌ از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام ۰ ۰ --
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته ۰ ۰ --
سود سهام مصوب -۴۵۶۰۰۰ -۲۸۵۰۰۰ 60
جمع تغییرات در سود (زیان) انباشته -۶۲۵,۶۳۷ -۳۷۸,۲۲۴ ۶۵
سود (زیان) انباشته در پایان دوره ۱,۰۳۰,۲۰۵ ۵۲۴,۹۲۹ ۹۶
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) ۳۹۷ ۲۲۳ ۷۸
سرمایه ۲,۸۵۰,۰۰۰ ۲,۸۵۰,۰۰۰ ۰

تعداد بازدید : 13

ثبت نظر

ارسال

دنیای خبر