آیا حذابیت سهام بیمه ها همچنان باقی می ماند؟

بیمه کوثر و آسیا صدرنشین بیمه گران بورسی

بیمه کوثر و آسیا صدرنشین بیمه گران بورسی

دنیای بیمه: امروز روز خوبی برای اکثر شرکت های بیمه به ویژه سهامداران شرکت های بیمه کوثر، آسیا، دانا، اتکایی امین، نوین، معلم، ما، البرز، اتکایی ایرانیان و البته ملت بود که به ترتیب در روز جهش ۲.۳۵ درصدی شاخص کل بورس تهران، بیشترین رشد قیمت سهام شان را در گروه بیمه های بازرگانی تجربه کردند.

پنجشنبه 21 فروردین 1399 ساعت 5:50

به گزارش دنیای بانک و بیمه،جزییات داد و ستد سهام در شرکت های بیمه را در پایان معاملات امروز ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ ببینید و بخوانید:


بیمه کوثر: ارزش هم سهم شرکت با ۴.۹۵ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۲۰,۹۰۶ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با ۵ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا هر سهم کوثر به ۲۰,۹۱۶ ریال برسد.
بیمه آسیا: ارزش هم سهم شرکت با ۴.۴۹ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۱۱,۸۴۱ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با ۴.۹۹ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا هر سهم آسیا به ۱۱,۸۹۸ ریال برسد.
بیمه دانا: ارزش هم سهم شرکت با ۳.۸۸ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۶,۷۰۱ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با ۲.۱۴ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا هر سهم دانا به ۶,۵۸۹ ریال برسد.
بیمه ااتکایی امین: ارزش هم سهم شرکت با ۳.۷۳ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۵,۲۸۶ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با ۴.۹۸ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا هر سهم اتکام به ۵,۳۵۰ ریال برسد.
بیمه نوین: ارزش هم سهم شرکت با ۳.۵۷ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۵,۰۴۳ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با ۴.۹۹ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا هر سهم نوین به ۵,۱۱۲ ریال برسد.
بیمه معلم: ارزش هم سهم شرکت با ۳.۵۳ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۷,۹۸۴ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با ۲.۶۸ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا هر سهم ومعلم به ۷,۹۱۹ ریال برسد.
بیمه ما: ارزش هم سهم شرکت با ۳.۴۸ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۸,۲۲۸ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با ۳.۱۸ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا هر سهم ما به ۸,۲۰۴ ریال برسد.
بیمه البرز: ارزش هم سهم شرکت با ۳.۴۵ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۷,۵۲۷ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با ۲.۶۵ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا هر سهم البرز به ۷,۴۶۹ ریال برسد.
بیمه اتکایی ایرانیان: ارزش هم سهم شرکت با ۳.۳۱ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۵,۳۰۳ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با ۴.۹۹ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا هر سهم اتکای به ۵,۳۸۹ ریال برسد.
بیمه ملت: ارزش هم سهم شرکت با ۳.۰۸ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۱۰,۰۹۵ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با ۴.۹۹ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا هر سهم ملت به ۱۰,۲۸۲ ریال برسد.
بیمه حکمت صبا: ارزش هم سهم شرکت با ۲.۹۹ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۴,۴۸۳ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با ۲.۹۹ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا هر سهم وحکمت به ۴,۴۸۳ ریال برسد.
بیمه سرمد: ارزش هم سهم شرکت با ۲.۶۲ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۹,۳۵۰ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با ۳.۰۰ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا هر سهم وسرمد به ۹,۳۸۴ ریال برسد.
بیمه سینا: ارزش هم سهم شرکت با ۲.۴۳ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۷,۳۰۱ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با ۲.۹۹ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا هر سهم وسین به ۷,۳۴۱ ریال برسد.
بیمه دی: ارزش هم سهم شرکت با ۱.۷۲ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۱۰,۵۶۰ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با -۱.۶۴ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا هر سهم ودی به ۱۰,۲۱۱ ریال برسد.
بیمه تجارت نو: ارزش هم سهم شرکت با ۱.۶۱ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۵,۰۴۳ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با ۱.۵۵ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا هر سهم بنو به ۵,۰۴۰ ریال برسد.
بیمه تعاون: ارزش هم سهم شرکت با ۱.۵۰ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۵,۹۴۲ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با ۲.۹۹ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا هر سهم وتعاون به ۶,۰۲۹ ریال برسد.
بیمه میهن: ارزش هم سهم شرکت با ۱.۰۱ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۳,۶۱۳ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با ۴.۹۸ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا هر سهم میهن به ۳,۷۵۵ ریال برسد.
بیمه آرمان: ارزش هم سهم شرکت با ۰.۹۴ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۲,۴۷۷ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با ۲.۰۰ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا هر سهم آرمان به ۲,۵۰۳ ریال برسد.
بیمه سامان: ارزش هم سهم شرکت با ۰.۹۰ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۷,۸۴۴ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با ۴.۹۹ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا هر سهم بساما به ۸,۱۶۲ ریال برسد.
بیمه کارآفرین: ارزش هم سهم شرکت با ۰.۸۸ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۵,۱۶۰ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با ۴.۹۹ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا هر سهم وآفری به ۵,۳۷۰ ریال برسد.
بیمه پاسارگاد: ارزش هم سهم شرکت با ۰.۷۳ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۱۴,۲۱۹ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با ۴.۹۹ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا هر سهم بپاس به ۱۴,۸۲۱ ریال برسد.
بیمه زندگی خاورمیانه: ارزش هم سهم شرکت با ۰.۴۶ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۵,۰۵۲ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با ۲.۹۸ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا هر سهم بخاور به ۵,۱۷۹ ریال برسد.
بیمه پارسیان: ارزش هم سهم شرکت با ۰.۴۵ درصد کاهش نسبت به روز گذشته به ۸,۹۹۲ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با منفی۱.۵۱ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا هر سهم پارسیان به ۸,۸۹۷ ریال برسد.
بیمه حافظ: ارزش هم سهم شرکت با کاهش۲.۷۷ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۳۷,۵۷۰ ریال رسید. البته آخرین داد و ستد سهامداران روی سهام این شرکت با منفی ۳ درصد تغییر نسبت به روز قبل باعث شد تا هر سهم وحافظ به ۳۷,۴۸۰ ریال برسد.

تعداد بازدید : 231

ثبت نظر

ارسال