کارنامه معصوم ضمیری در سال ۹۷

برد ۱۶۹ درصدی سهامداران بیمه پاسارگاد

برد ۱۶۹ درصدی سهامداران بیمه پاسارگاد

کارنامه معصوم ضمیری در شرکت بیمه پاسارگاد طی سال گذشته نشان می دهد که توانسته به سهامداران این شرکت ۱۶۹ درصد بیشتر از سال ۹۶ سود برساند. چگونه؟ تازه ترین گزارش صورت های مالی شرکت بیمه پاسارگاد نشان می دهد که سود خالص هر سهم از ۳۳۰ ریال در پایان سال مالی ۹۶ به رقم ۸۸۷ ریال در پایان سال مالی ۹۷ افزایش یافته است.

جمعه 3 خرداد 1398 ساعت 0:14

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک،از جمله نکات مهم در کارنامه سال ۹۷ معصوم ضمیری در شرکت بیمه پاسارگاد می توان به نکات زیر اشاره کرد:
افزایش ۲۹۳ درصدی موجودی نقد

 • رشد ۹۲ درصدی سرمایه گذاری های کوتاه مدت
 • افزایش ۱۹ درصدی مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان بیمه پاسارگاد
 • افزایش ۳۶۵ درصدی مطالبات بیمه پاسارگاد از سایر شرکت های بیمه ای و بیمه گران اتکایی
 • کاهش ۲۸ درصدی سرمایه گذاری های بلندمدت بیمه پاسارگاد
 • کاهش ۱۳ درصدی بدهی بیمه پاسارگاد به بیمه گذاران و نمایندگان این شرکت
 • افزایش ۲۸ درصدی بدهی بیمه پاسارگاد به شرکت های بیمه و بیمه گران اتکایی
 • در نظر نگرفتن ذخیره مالیاتی در سال های مالی ۹۶ و ۹۷
 • رشد ۳۲ درصدی ذخایر خسارت های معوق بیمه پاسارگاد
 • رشد ۵۹ درصدی ذخایر حق بیمه در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶
 • افزایش ۲۴ درصدی میزان ذخاریر ریسک های منقضی نشده
 • افزایش سرمایه بیمه پاسارگاد از ۲۵۵ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان با رشدی ۳۳ درصدی به ۳۴۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • افزایش ۷۸ درصدی اندوخته قانونی و ۱۸ درصدی اندوخته سرمایه ای بیمه پاسارگاد
 • رشد ۱۶۹ درصدی سود انباشیه از ۹۶۷ میلیارد و ۲۴۲ میلیون ریال به ۲ هزار و ۶۰۳ میلیارد و ۷۶۰ میلیون ریال.
 • افزایش ۶۷ درصدی حقوق صاحبان سهام بیمه پاسارگد
 • رشد ۴۲ درصدی حق بیمه صادره در سال ۹۷
 • افزایش ۲۸ درصدی درآمد حق بیمه
 • رشد ۳۵ درصدی خسارت پرداخت شده
 • افزایش ۸۴ درصدی درآمد ناشی از سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی
 • رشد ۶۷ درصدی سود ناخالص فعالیت بیمه ای
 • جهش ۱۵۶ درصدی سود عملیاتی بیمه پاسارگاد
 • افزایش سود خالص از ۸۴۱ میلیارد و ۱۵ میلیون ریال با ۲۵۹ درصد رشد به ۳ هزار و ۱۵ میلیارد و ۹۵۷ میلیون ریال

 

دارایی‌ها و بدهی‌ها و سود و زیان شرکت بیمه پاسارگاد در پایان سال مالی 1397/12/29
تغییر ترکیب دارایی‌های شرکت بیمه پاسارگاد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ درصد تغییر
موجودی نقد ۸۳۹,۵۵۸ ۲۱۳,۵۳۹ ۲۹۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت ۲۵,۲۸۹,۱۷۰ ۱۳,۱۶۲,۸۳۸ ۹۲
مطالبات از بيمه‌گذاران و نمايندگان ۲,۸۹۵,۸۸۹ ۲,۴۳۰,۴۸۵ ۱۹
مطالبات از بیمه‌گران و بيمه‌گران اتکايی ۲۰۰۶۹۷ ۴۳۲۰۳ ۳۶۵
سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی ۲,۰۵۹,۶۸۲ ۱,۲۰۰,۹۶۱ ۷۲
سهم بیمه‌گران اتكایی از ذخایر فنی ۱۰,۸۳۸,۱۸۷ ۷,۴۱۸,۰۱۰ ۴۶
دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مطالبات بلندمدت ۱,۷۸۱,۸۵۳ ۱,۲۰۹,۱۳۳ ۴۷
سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت ۲,۹۳۷,۷۴۷ ۴,۱۰۵,۹۱۵ -۲۸
دارایی‌های ثابت مشهود ۲,۹۵۵,۵۱۳ ۲,۳۸۲,۸۳۵ ۲۴
دارایی‌های نامشهود ۲۹۹,۰۸۵ ۱۱۹,۱۳۶ ۱۵۱
سایر دارایی‌ها ۰ ۰ --
جمع دارایی‌ها ۵۰,۰۹۷,۳۸۱ ۳۲,۲۸۶,۰۵۵ ۵۵
تغییر ترکیب بدهی‌های شرکت بیمه پاسارگاد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ درصد تغییر
بدهي به بيمه‌گذاران و نمايندگان ۸۲,۶۳۸ ۹۴,۶۶۵ -۱۳
بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی ۱,۰۰۸,۴۹۲ ۷۹۰,۵۰۱ ۲۸
سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی ۳,۵۵۳,۳۰۶ ۲,۳۴۲,۳۶۷ ۵۲
ذخیره مالیات ۰ ۰ --
سود سهام پرداختنی ۴,۸۳۱ ۴,۰۹۱ ۱۸
ذخاير حق بيمه ۳۳,۴۶۹,۳۰۴ ۲۱,۰۵۲,۷۸۸ ۵۹
ذخيره خسارت معوق ۳,۱۱۸,۲۲۷ ۲,۳۶۲,۲۷۹ ۳۲
ذخیره ریسک‌های منقضی نشده ۶۳۱,۷۳۴ ۵۱۱۰۶۹ 24
سایر ذخایر فنی ۱,۲۱۰,۳۱۶ ۸۹۶,۷۹۸ ۳۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
حق بيمه سال‌های آتی ۱۴۲,۰۵۹ ۱۱۲,۱۷۹ ۲۷
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۲۱۱,۶۸۸ ۱۳۸,۷۹۳ ۵۳
تسهیلات مالی دریافتی ۰ ۰ --
سایر بدهی‌ها ۰ ۰ --
جمع بدهی‌ها ۴۳,۴۳۲,۵۹۵ ۲۸,۳۰۵,۵۳۰ ۵۳
حقوق صاحبان سهام      
سرمایه ۳,۴۰۲,۰۰۰ ۲,۵۵۱,۵۰۰ ۳۳
صرف سهام ۰ ۰ --
دریافتی بابت افزایش سرمایه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۳۴۰,۲۰۰ ۱۹۱,۰۹۵ ۷۸
اندوخته سرمایه‌ای ۳۱۸,۸۲۶ ۲۷۰,۶۸۸ ۱۸
سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ --
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته ۲,۶۰۳,۷۶۰ ۹۶۷,۲۴۲ ۱۶۹
جمع حقوق صاحبان سهام ۶,۶۶۴,۷۸۶ ۳,۹۸۰,۵۲۵ ۶۷
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۵۰,۰۹۷,۳۸۱ ۳۲,۲۸۶,۰۵۵ ۵۵
       
سود و زیان شرکت بیمه پاسارگاد در پایان سال مالی 1397
سود و زیان شرکت بیمه پاسارگاد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ درصد تغییر
حق بیمه صادره (قبولی اتکایی) ۲۳,۰۳۰,۳۸۵ ۱۶,۲۰۵,۶۷۶ ۴۲
كاهش (افزایش) ذخایر حق بیمه -۱۲,۴۱۶,۵۱۶ -۷,۹۲۳,۶۳۹ ۵۷
درآمد حق بیمه ۱۰,۶۱۳,۸۶۹ ۸,۲۸۲,۰۳۷ ۲۸
حق بیمه اتكایی واگذاری -۵,۰۴۸,۱۸۴ -۳,۷۹۶,۹۶۳ ۳۳
افزایش (كاهش) ذخایر حق بیمه اتكایی واگذاری ۳,۳۳۳,۶۸۰ ۲,۴۳۴,۲۰۱ ۳۷
هزینه حق بیمه اتكایی واگذاری -۱,۷۱۴,۵۰۴ -۱,۳۶۲,۷۶۲ ۲۶
درآمد حق بیمه سهم نگهداری ۸,۸۹۹,۳۶۵ ۶,۹۱۹,۲۷۵ ۲۹
خسارت پرداختی -۷,۵۱۵,۹۸۵ -۵,۵۶۲,۲۶۴ ۳۵
کاهش (افزایش) ذخایر خسارت -۸۷۶,۶۱۳ -۹۱۶,۹۳۷
هزینه خسارت -۸,۳۹۲,۵۹۸ -۶,۴۷۹,۲۰۱ ۳۰
خسارت دریافتی از بیمه‌گران اتكایی ۱,۶۲۱,۰۶۹ ۱,۰۱۱,۲۳۷ ۶۰
افزایش (كاهش) ذخیره خسارت معوق بیمه اتكایی واگذاری ۸۶,۴۹۷ ۶۳,۳۵۷ ۳۷
خسارت سهم بیمه‌گران اتكایی ۱,۷۰۷,۵۶۶ ۱,۰۷۴,۵۹۴ ۵۹
هزینه خسارت سهم نگهداری -۶,۶۸۵,۰۳۲ -۵,۴۰۴,۶۰۷ ۲۴
هزینه كارمزد و كارمزد منافع -۳,۵۵۵,۳۸۲ -۲,۳۳۷,۰۴۴ ۵۲
درآمد كارمزد و كارمزد منافع اتكایی ۸۱۷,۴۴۰ ۶۲۲,۱۱۱ ۳۱
هزینه كارمزد و كارمزد منافع سهم نگهداری -۲,۷۳۷,۹۴۲ -۱,۷۱۴,۹۳۳ ۶۰
(افزایش) كاهش سایر ذخایر فنی -۳۱۳,۵۱۸ -۲۵,۴۸۰ ۱۱۳۰
هزینه سهم صندوق تامین خسارت‌های بدنی -۲۶۱,۹۴۴ -۲۳۱,۴۲۱ ۱۳
هزینه سهم نیروی انتظامی -۷۳,۳۵۲ -۴۱۷۲۸ ۷۶
هزینه سهم وزارت بهداشت -۴۰۵,۴۰۶ -۳۲۷,۳۳۷ ۲۴
سایر درآمد (هزینه)‌های بیمه‌ای -۲۶۵,۲۳۴ -۸۴,۱۱۷ 215
خالص سایر هزینه‌های بیمه‌ای -۱,۳۱۹,۴۵۴ -۷۱۰,۰۸۳ ۸۶
سود (زیان) ناخالص فعاليت بيمه‌ای (قبل از درآمد سرمایه‌گذاری از محل ذخایر فنی) -۱,۸۴۳,۰۶۳ -۹۱۰,۳۴۸ ۱۰۲
درآمد سرمایه‌گذاری از محل ذخایر فنی ۳,۴۷۵,۶۵۱ ۱,۸۸۸,۴۲۹ ۸۴
سود (زیان) ناخالص فعاليت بيمه‌ای ۱,۶۳۲,۵۸۸ ۹۷۸,۰۸۱ ۶۷
درآمد سرمایه‌گذاری از محل سایر منابع ۷۹۴,۸۸۶ ۵۹۳,۹۲۷ ۳۴
هزینه‌های اداری و عمومی -۱,۴۸۶,۶۷۵ -۱,۲۰۴,۶۱۴ ۲۳
سود (زیان) عملیاتی ۹۴۰,۷۹۹ ۳۶۷,۳۹۴ ۱۵۶
هزینه‌های مالی ۰ ۰ --
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر بیمه‌ای ۲۰۷۵۱۵۸ ۴۷۳۶۲۱ 338
سود (زیان) خالص قبل از كسر مالیات ۳,۰۱۵,۹۵۷ ۸۴۱,۰۱۵ ۲۵۹
مالیات ۰ ۰ --
سود (زیان) خالص ۳,۰۱۵,۹۵۷ ۸۴۱,۰۱۵ ۲۵۹
سود (زیان) پایه هر سهم      
سود (زیان) پایه هر سهم - عملیاتی ۲۷۷ ۱۴۴ ۹۲
سود (زیان) پایه هر سهم - غیرعملیاتی ۶۱۰ ۱۸۶ 228
سود (زیان) پایه هر سهم ۸۸۷ ۳۳۰ ۱۶۹
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم      
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم - عملیاتی ۰ ۰ --
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم - غیرعملیاتی ۰ ۰ --
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ۰ ۰ --
گردش حساب سود (زیان) انباشته      
سود (زیان) خالص ۳,۰۱۵,۹۵۷ ۸۴۱,۰۱۵ ۲۵۹
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال ۹۶۷,۲۴۲ ۶۰۹,۵۸۹ ۵۹
تعدیلات سنواتی ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته در ابتدای دوره تعدیل شده ۹۶۷,۲۴۲ ۶۰۹,۵۸۹ ۵۹
تغییرات در سود (زیان) انباشته      
اندوخته قانونی -۱۴۹,۱۰۵ -۴۲,۰۵۱ ۲۵۵
اندوخته سرمایه‌ای -۳۰۳,۲۸۹ -۸۴,۱۰۱ ۲۶۱
سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ --
انتقال‌ از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام ۰ ۰ --
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته -۵۹۵۳۵۰ ۰ --
سود سهام مصوب -۳۳۱۶۹۵ -۳۵۷۲۱۰ -7
جمع تغییرات در سود (زیان) انباشته -۱,۳۷۹,۴۳۹ -۴۸۳,۳۶۲ ۱۸۵
سود (زیان) انباشته در پایان دوره ۲,۶۰۳,۷۶۰ ۹۶۷,۲۴۲ ۱۶۹
سود (زیان) خالص هر سهم (ريال) ۸۸۷ ۳۳۰ ۱۶۹
سرمایه ۳,۴۰۲,۰۰۰ ۲,۵۵۱,۵۰۰ ۳۳


 

تعداد بازدید : 23

ثبت نظر

ارسال

دنیای خبر