انتخاب اعضای کمیته انضباطی سندیکای بیمه گران

انتخاب اعضای کمیته انضباطی سندیکای بیمه گران

سید محمد آسوده، دکتر محمد رضایی و دکتر علی جباری با رای اعضای شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران بعنوان اعضای کمیته انضباطی سندیکا انتخاب شدند.

سه شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 10:46

با ابلاغ دستورالعمل اجرای تبصره یک ماده 12 اساسنامه جدید سندیکای بیمه گران ایران از سوی بیمه مرکزی ، سه نفر عضو انتخابی کمیته هفت نفره انضباطی سندیکا نیز با رای اعضای شورای عمومی مشخص شدند.


بر اساس این گزارش آقایان آسوده، رضایی و جباری با نظر شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران بعنوان اعضای کمیته انضباطی سندیکا انتخاب شدند.

تعداد بازدید : 47

ثبت نظر

ارسال

دنیای خبر