آمار

بقیه سیمانی‌ها افت کردند

رشد قیمت سهام سیمان اصفهان و آرتا اردبیل

رشد قیمت سهام سیمان اصفهان و آرتا اردبیل

در پایان معاملات امروز بازار سهام ایران تنها ارزش سهام ۲ شرکت در گروه صنایع سیمانی یعنی سیمان اصفهان و سیمان آرتا اردبیل رشد کرد و بیشترین ریزش را سیمان مجد خواف، شرکت سیمان لارستان، بین المللی ساروج بوشهر، مجتمع سیمان غرب آسیا، سیمان باقران، سیمان‌ غرب‌ و سیمان‌ خزر شاهد بودند.

دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 ساعت 8:26

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک،در پایان معاملات امروز بازار سهام ایران تنها ارزش سهام 2 شرکت در گروه صنایع سیمانی یعنی سیمان اصفهان و سیمان آرتا اردبیل رشد کرد و بیشترین ریزش را سیمان مجد خواف، شرکت سیمان لارستان، بین المللی ساروج بوشهر، مجتمع سیمان غرب آسیا، سیمان باقران، سیمان‌ غرب‌ و سیمان‌ خزر شاهد بودند.

تغییرات سهام شرکت‌های سیمانی در بورس و فرابورس - 1398/02/22
نماد نام شرکت حجم معاملات تعداد ارزش معامله ارزش سهم درصد تغییر
سصفها سیمان‌اصفهان‌ 541,571 141 6,324,352,822 11,678 4.58
ساربیل سیمان‌ آرتا اردبیل 86,459 67 1,014,500,926 11,700 2.66
عشرق اوراق سلف سیمان شرکت سیمان شرق 0 0 0 1,323,149 0
سدور سیمان‌ دورود 0 0 0 2,050 0
سفانو سیمان فارس نو 0 0 0 9,383 0
سفار سیمان‌فارس‌ 0 0 0 13,142 0
سنیر سیمان‌ سفیدنی‌ریز 0 0 0 20,686 0
سمتاز سیمان ممتازان کرمان 0 0 0 3,936 0
سکارون سیمان کارون 0 0 0 6,302 0
سفانوح سیمان فارس نو 0 0 0 6,091 0
سنیرح سیمان‌ سفیدنی‌ریز 0 0 0 14,270 0
سدشت صنایع سیمان دشتستان 17,041 10 45,121,803 2,780 -0.18
سفارس سیمان‌فارس‌وخوزستان 110,415 34 370,552,740 3,523 -0.25
سپاها سیمان‌سپاهان‌ 102,717 32 188,793,846 1,924 -0.52
سکرد سیمان کردستان 10,396,558 959 24,263,832,021 2,334 -1.06
سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ 51,876 25 446,332,797 8,945 -1.18
سخاش سیمان‌خاش‌ 171,132 77 2,523,332,411 14,745 -1.32
سیدکو سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان 598,830 58 1,145,649,481 1,980 -1.54
سقاین سیمان‌ قائن‌ 33,800 23 442,577,200 13,550 -1.69
سیلام سیمان‌ ایلام‌ 108,085 24 696,391,655 6,560 -3.27
سبهان سیمان‌ بهبهان‌ 97,238 162 3,806,657,635 39,148 -3.33
سغرب سیمان‌غرب‌ 647,135 157 2,935,553,959 4,536 -3.55
ساراب سیمان‌ داراب‌ 2,849,249 419 5,919,966,417 2,078 -4.06
سمازن سیمان‌مازندران‌ 405,806 36 1,011,714,048 2,516 -4.12
سبزوا سیمان لار سبزوار 2,628,569 209 5,679,540,044 2,161 -4.3
سکرما سیمان‌ کرمان‌ 3,198,361 627 11,177,911,407 3,495 -4.56
سخزر سیمان‌ خزر 757,188 137 2,539,769,518 3,354 -4.63
سبجنو سیمان‌ بجنورد 259,202 158 2,074,812,978 8,005 -4.77
ساروم سیمان‌ارومیه‌ 4,887,690 500 18,064,138,487 3,696 -4.86
سشمال سیمان‌ شمال‌ 1,608,253 136 2,994,595,149 1,862 -4.9
سرود سیمان‌شاهرود 1,969,899 144 3,854,666,004 1,957 -4.91
سشرق سیمان‌ شرق‌ 4,780,491 239 7,764,433,904 1,624 -4.92
سهگمت سیمان‌هگمتان‌ 468,480 108 1,736,500,318 3,707 -4.97
ستران سیمان‌ تهران‌ 2,170,353 243 15,544,068,186 7,162 -4.99
سخواف سیمان مجد خواف 2,656,416 417 7,015,216,227 2,641 -6.65
سلار شرکت سیمان لارستان 87,542 47 437,559,786 4,998 -6.84
ساروج بین المللی ساروج بوشهر 505,562 113 1,765,874,567 3,493 -7.18
سجامح مجتمع سیمان غرب آسیا 2,226,550 338 1,298,713,792 583 -8.33
سجام مجتمع سیمان غرب آسیا 2,044,884 318 3,170,727,622 1,551 -8.98
سباقر سیمان باقران 1,558,131 203 2,256,046,064 1,448 -9.22
سغربح سیمان‌غرب‌ 490,954 117 1,238,034,586 2,522 -9.61
سخزرح سیمان‌ خزر 1,727,125 155 2,826,637,486 1,637 -9.61
پایگاه خبری و تحلیلی دنیای بانک و بیمه                                                www.donyayebank.ir

تعداد بازدید : 0

ثبت نظر

ارسال

دنیای خبر