آمار

به ارزش 340ميليارد ريالي

تعيين تکليف اقلام راکد فولاد مباركه

تعيين تکليف اقلام راکد فولاد مباركه

دنیای بانک: وحيد مزدک مديرکنترل مواد شرکت فولادمبارکه اعلام كرد: اقلام مصرفي راکد که طي چهار سال خريد و مصرف نداشته و درانبارهاي مصرفي موجود بودند، تعيين تکليف و با هماهنگي نواحي مختلف توليدي و واحدهاي توسعه مصرف گردد و مبلغي بالغ بر 340 ميليارد ريال کاهش هزينه را براي شرکت فولادمبارکه به ارمغان آورد.

دوشنبه 8 شهریور 1395 ساعت 17:18

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، وی افزود : شرکت‌هاي بزرگ همواره دستخوش چالش‌هايي هستندکه عدم مديريت صحيح وکارآمدممکن است آنها رابه ورطه نابودي بکشاند. يکي از بزرگترين چالش‌هاي  شرکتها ازجمله شرکتهاي توليدي، مديريت برهزينه‌هاست که شرکت فولاد مبارکه نيز از اين قانون مستثني نبوده و درهمين راستا، هدف کاهش هزينه‌هاو مديريت براقلام مصرفي راکد درانبارهاي کنترل مواد تعريف گرديد که باعث شد، اقلام مصرفي راکد که طي چهار سال خريد و مصرف نداشته و درانبارهاي مصرفي موجود بودند، تعيين تکليف و با هماهنگي نواحي مختلف توليدي و واحدهاي توسعه مصرف گردد و مبلغي بالغ بر 340 ميليارد ريال کاهش هزينه را براي شرکت فولادمبارکه به ارمغان آورد.
مزدک با اشاره به چگونگي انجام اين اقدام گفت: درچهارسال گذشته 3875 رديف متريال کد به ارزش حدود 540 ميليارد ريال(قيمت براساس آخرين سفارش خريد کالا) و به تعداد حدود 13ميليون قلم کالا به استناد گردشکار 10504 شناسايي شد که در ادامه فايلي به تفکيک مراکز هزينه در ساختار کارشناسي شده متشکل از چهار بخش، جهت اظهار نظر مديريتي، کارشناسي،  طي نامه اي به کليه معاونت‌ها، مديران و رؤساي شرکت ارسال گرديد.
بنا بر اين گزارش، رضا قرباني كارشناس كنترل موجودي و خدمات مواد در ادامه افزود: اين فايل به شکلي طراحي شده که علاوه براينکه بصورت واضح شرايط کالا رابراي مصرف کننده مشخص كرده، الزاماتي براي پاسخگويي مخاطبين نيز بوجود آورده است. سپس با پيگيريهاي مستمر و برگزاري جلسات با نواحي و دفاترفني و متقاضيان کالا در خصوص معرفي و شناساندن اقلام مصرفي راکد توسط هريک از تکنسين‌ها و کارشناسان کنترل موجودي درجهت مصرف کالا، جايگزين كردن کالا و يا فروش آنها اقدام لازم صورت گرفته است. يادآوري مي‌کنم بسياري از اين اقلام بدليل عدم اطلاع از وجود آنها درانبارها، عدم پيش بيني صحيح و ... در انبار به حالت رکود رسيده بودند.
كارشناس كنترل موجودي و خدمات مواد تصريح کرد: با اقدامات صورت گرفته حدود 8 ميليون قلم کالا به ارزش 340 ميليارد ريال تعيين تکليف شده است،که 290 ميليارد ريال از اقلام فوق الذکر قابليت مصرف آنها محرزگرديده که 200ميليارد ريال آن به مصرف نهايي درخطوط توليد رسيده و90 ميليارد ريال باقيمانده آن دربرنامه ريزي مصرف کالا درخطوط توليد قرارگرفته است و50 ميليارد ريال آن نيز باتوجه به اعلام عدم نياز نواحي از طريق تکنسين‌ها وکارشناسان کنترل موجودي به واحد فروش اقلام مازاد اعلام فروش شده است.
وي درخصوص 200 ميليارد ريال اقلام راکد باقيمانده افزود: بر اساس برنامه ساليانه اقلام راکد،در حال پيگيري، شناساندن و مصرف کالا در نواحي مي‌باشيم و اين درحالي است که علاوه برمصرف اقلام فوق به همين ميزان از خريد کالا جلوگيري شده، حجم زيادي از انبار تخليه گرديده، هزينه‌هاي انبارداري کاهش يافته و از خواب سرمايه‌هاي فوق جلوگيري شده است و باتوجه به اينکه مبلغ فوق مربوط به قيمت‌هاي سالهاي گذشته موجود درسيستم بوده و همچنين تورم چند سال اخير، مي‌توان چندين برابرمبلغ340 ميليارد ريال کاهش هزينه براي شرکت متصورشد.
وي در پايان گفت: در رسيدن به اين هدف کليه نواحي توليدي وتوسعه، دفاترفني، همکاران کنترل مواد، خريد مواد مصرفي وخريد مواداوليه و انرژي تأثير بسزايي داشتهاند و از همه همکاران کمال تشکر و قدرداني داريم.
 

تعداد بازدید : 6

ثبت نظر

ارسال

دنیای خبر