افزایش سرمایه به پرداخت در مجمع تایید شد

  • یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 11:18

اخبار => شرکتها

مجمع شرکت به پرداخت ملت برگزار شد و سهامداران با افزایش سرمایه 107 درصدی این شرکت موافقت کردند.

مجمع عمومی شرکت «به پرداخت» ملت برگزار شد و سهامداران با افزایش سرمایه 107 درصدی این شرکت موافقت کردند.

مبلغ افزایش سرمایه شرکت 155 میلیارد تومان است که از محل سود انباشته انجام خواهد شد.


ارسال نظر

ارسال