افزایش سرمایه به پرداخت ثبت شد

  • سه شنبه 16 دی 1399 ساعت 14:9

اخبار => شرکتها

به پرداخت ملت افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 145 میلیارد تومان به 300 میلیارد تومان که از محل سود انباشته صورت گرفته بود را در تاریخ 14 دی‌ماه نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رساند.

افزایش سرمایه 107 درصدی به پرداخت ملت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، ثبت شد.

به پرداخت ملت افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 145 میلیارد تومان به 300 میلیارد تومان که از محل سود انباشته صورت گرفته بود را در تاریخ 14 دی‌ماه نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رساند.

بدین ترتیب سهامداران قدیمی به پرداخت ملت باید منتظر اضافه شدن سهام جایزه به پرتفوهای خود باشند.


ارسال نظر

ارسال