اقدامات ضد تورمی بانک مرکزی

اقدامات ضد تورمی بانک مرکزی

تحلیل تحولات اقتصاد کلان نشان می دهد که متغیرهای برون زا بیشترین اثر را بر تورم داشته است. بانک مرکزی در راستای وظایف خود برای محدود ساختن تبعات تورمی این متغیرها، اقدام به حراج اوراق بدهی، تامین ارز مورد نیاز واردات و بازبینی در سپرده قانونی کرده است.

شنبه 26 مهر 1399 ساعت 13:12