اطلاعیه مهم سپرده گذاری مرکزی به فروشندگان سهام عدالت