برداشت کسری چک از سایر حساب‌های صادرکننده

  • یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 11:1

اخبار => اخبار بانک

کسری مبلغ چک از سایر حساب‌های صادرکننده در همان بانک قبل برداشت است.
برداشت کسری چک از سایر حساب‌های صادرکننده

در هنگام مراجعه به شعبه برای دریافت وجه چک در صورت کسری مبلغ چک در حساب جاری فرد صادرکننده، از بانک بخواهید سایر حساب‌های انفرادی او در همان بانک را بررسی کند و در صورت موجودی در آن حساب‌ها، مبلغ کسری چک را برداشت و چک را پاس کند.


ارسال نظر

ارسال