تحقق کامل شعار «از سنگ تا رنگ» در فولاد مبارکه

  • شنبه 6 دی 1399 ساعت 13:40

اخبار => استان‌ها

تنها حلقه مفقوده فولاد مبارکه در تحقق شعار از سنگ تا رنگ، بحث تامین کنسانتره بوده است که راه‌اندازی کارخانه کنسانتره سنگان این حلقه مفقوده را کامل کرد.
 تحقق کامل شعار «از سنگ تا رنگ» در فولاد مبارکه

به گزارش ایلنا، مرتضی بلوکی: فولاد مبارکه از همان ابتدای بهرهبرداری با در نظر گرفتن اصل توسعه و ایجاد ارزش بیشتر، شعار و راهبرد «از سنگ تا رنگ» را سرلوحه کار خود قرار داد که میتواند به الگویی برای سایر صنایع باشد. این بسیار ارزشمند است و باید سرلوحه سایر صنایع کشور قرار گیرد. اهمیت تکمیل زنجیره تولید و ایجاد ارزشافزوده به حدی است که میتواند و باید سرلوحه سایر صنایع کشور قرار بگیرد.

 این اهمیت به حدی است که وزارت صمت در سیاستگذاریها در حوزه صنایع معدنی نیز بنا را بر این گذاشت که فعالیتها در حوزه صنایع معدنی براساس اولویت آنها، با توجه زنجیره ارزش باشد به نحوی که در بخش ایجاد ارزشافزوده بالاتر، شرکتهای بیشتری مانند فولاد مبارکه داشته باشیم. به واسطه فعالیتهای صورت گرفته در فولاد مبارکه از تبدیل سنگآهن به ورقهای رنگی که به نوعی محصول نهایی بهشمار میرود، زنجیره کاملی وجود دارد. به عبارت دیگر زنجیره تولید در فولاد مبارکه کامل است.

 در این شرکت سنگآهن تبدیل به کنسانتره و پس از آن تبدیل به گندله و احیای مستقیم و پس از آن نیز ذوب و نورد گرم و پس از آن نورد سرد و ورقهای گالوانیزه و قلعاندود میشود که تمامی این زنجیره در فولاد مبارکه موجود است. تنها حلقه مفقوده فولاد مبارکه در تحقق شعار از سنگ تا رنگ، بحث تامین کنسانتره بوده است که راهاندازی کارخانه کنسانتره سنگان این حلقه مفقوده را کامل کرد.

 راهاندازی این کارخانه در منطقه مرزی شرق کشور باعث شده علاوه بر تکمیل این حلقه مفقوده، از خام فروشی جلوگیری شود. بهطوریکه سالانه حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیون در این کارخانه کنسانتره سنگ فرآوری خواهد شد، این امر علاوه بر جلوگیری از خامفروشی سنگ، برای حدود ۳۵۰۰ نفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم ایجاد اشتغال کرده است.

 میتوان گفت که در این منطقه مرزی در شرق کشور بهغیراز ایجاد اشتغال، امنیت مرزی هم صورت گرفته است بهگونهای که در سال جهش تولید یک ظرفیت جدیدی به ظرفیت تولید کنسانتره کشور اضافه خواهد شد و بهطورقطع در سال اول کارخانه ۵ میلیون تنی کنسانتره با ظرفیت کامل کار نخواهد کرد، اما ظرفیت اسمی موجود بهتدریج کامل خواهد شد.

 کارخانه کنسانتره فولاد سنگان بهگونهای طراحیشده که با توجه به کم آب بودن منطقه حدود ۸۰ درصد آب به چرخه تولید باز خواهد گشت. از آنجاکه اقلیم منطقه سنگان، خشک است، این میزان بازگشت عدد بزرگی است. این در حالی است که ظرفیت اسمی تولید دو خط یک و دو کارخانه کنسانتره فولاد سنگان هر کدام ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن است.

 همچنین یک کارخانه ۵ میلیون تنی گندلهسازی هم در فولاد سنگان وجود دارد که در آن کنسانتره تبدیل به گندله و برای فولاد مبارکه ارسال میشود و نقش بسزایی در تامین پایدار بخشی از مواد اولیه فولاد مبارکه ایفا میکند.

 فولاد مبارکه با ایجاد طرحهای توسعه مناسب از جمله در منطقه سنگان، در نقطه صفر مرزی در استان خراسان، و همچنین کاملسازی زنجیره تامین و ارزش، به نمادی از عمل به اقتصاد مقاومتی و تحکیم تولید حتی در شرایط سخت تحریمهای اقتصادی باشد. بیتردید این اقدامات انقلابی و مبتنی بر دستورالعملهای اقتصاد مقاومتی باید مورد حمایت و پشتیبانی بیشتر دولت و مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد.

 

 


ارسال نظر

ارسال