معاون خرید شرکت فولاد مبارکه اعلام کرد:

بی‌نیازی کشور از واردات قطعات ویژۀ ریخته‌گری

  • شنبه 6 دی 1399 ساعت 13:40

اخبار => استان‌ها

با حمایت و همکاری کارشناسان واحدهای نسوز و خرید فولاد مبارکه و شرکت سازندۀ داخلی دیرگدازهای ویژۀ زاگرس، امکان تولید انواع قطعات ویژۀ ریخته‌گری در کشور فراهم و صنعت فولاد کشور از واردات این قطعات بی‌نیاز شد.
بی‌نیازی کشور  از واردات قطعات ویژۀ ریخته‌گری

معاون خرید شرکت فولاد مبارکه اعلام کرد: بینیازی کشور از واردات قطعات ویژۀ ریختهگری با حمایت و همکاری کارشناسان واحدهای نسوز و خرید فولاد مبارکه و شرکت سازندۀ داخلی دیرگدازهای ویژۀ زاگرس، امکان تولید انواع قطعات ویژۀ ریختهگری در کشور فراهم و صنعت فولاد کشور از واردات این قطعات بینیاز شد.

 معاون خرید شرکت فولاد مبارکه ضمن اعلام این خبر و با بیان اینکه قطعات ویژۀ ریختهگری وظیفۀ کنترل و هدایت جریان مواد مذاب از کوره تا قالب ریختهگری را بر عهده دارند، گفت: انواع لدل شرودها، استوپرها، نیمنازلها و نازلهای ریختهگری، نازلهای غوطهوری تاندیش، نازلهای پاتیل ریختهگری از تکنولوژی پیشرفتهای برخوردارند.

 رضا یزد خواستی افزود: این قطعات به همت کارشناسان فنی و بازرگانی فولاد مبارکه و شرکت دیرگدازهای ویژۀ زاگرس در کشور عزیزمان طراحی و ساخته شد. وی با تأکید بر اینکه با این اقدام گام مهمی در مسیر قطع وابستگی به خارج کشور برداشته شده است گفت: این موفقیت در حالی به دست آمده که دشمنان کشور با اعمال تحریم، انتظار داشتند تولید فولاد کشور و بهخصوص فولاد مبارکه متوقف گردد یا کاهش یابد؛ اما به همت جوانان و عزم شرکت فولاد مبارکه و تأمینکنندگان خدوم این صنعت، نهتنها تحریمها مانعی بر سر راه تولید نشد، بلکه باعث تقویت ساخت داخل گردید.

 یزدخواستی کسب این موفقیت را به مدیریت و کارکنان فولاد مبارکه، شرکت سازنده و صنعت فولاد کشور تبریک گفت و خاطرنشان کرد: بومیسازی قطعات ویژۀ ریختهگری از خروج مبالغ ارزی جلوگیری میکند و ضمن قطع نسبی وابستگی به خارج، ما را در ساخت قطعات خاص ریختهگری توانمند میسازد.  وی در پایان از حمایتهای مدیران عالی و پیگیری کارشناسان فنی و بازرگانی و شرکتهای همکار تقدیر و قدردانی کرد.

 در پی کسب این موفقیت خبرنگار فولاد با کورش شهریاری مدیرعامل شرکت داخلی تولیدکنندۀ این قطعات نیز گفتوگو کرده است که ماحصل آن را در ادامه میخوانید: شرکت دیرگدازهای ویژۀ زاگرس تنها تولیدکنندۀ اشکال ویژۀ ریختهگریهای مداوم در کشور واقع در استان چهارمحال و بختیاری و قطب صنعتی سفیددشت، در سال 1393 تأسیس و در سال 1397 موفق به اخذ پروانۀ بهرهبرداری از سازمان صنعت، معدن و تجارت گردید.

 با توجه به پاسخگویی به عمدۀ نیاز صنایع فولادسازی توسط واحدهای نسوز داخل کشور و نیاز اساسی این صنایع به تأمین قطعات ویژۀ ریختهگری، این واحد صنعتی به بومیسازی این ردیف از محصولات اهتمام ورزید.  مـحصولات تولیــدی ایــن شــرکت شـامل انــواع لدل شــرودها، استــوپرها، نیــمنازلها و نازلهای ریختهگری، نازلهای غوطهوری تاندیش، نازلهای پاتیل ریختهگری و.. . است که با اسمهای Ladle shroud ،BZ,BY،MBS و SEN نیز شناخته میشوند.

 قطعات ویژۀ نسوز اهمیت بسزایی در صنعت ریختهگری پیوستۀ فولادسازی ایفا میکنند. یکی از اثرات استفاده از این قطعات بهبود کیفیت شمش تولیدشده با توجه به نقش محافظت از فولاد در حین ریختهگری پیوسته است. همچنین از قابلیتهای بارز آن میتوان به فراهم کردن امکان ذوبگیری بیشتر در سکوئنسهای طولانی با استفاده از قطعات پیشرفتۀ تیوب چنج اشاره کرد.

 این شرکت پس از تحقیقات کامل دربارۀ فرایند تولید این دسته از محصولات و آزمایش نمونههای خود در شرکتهای فولاد مبارکه و ذوبآهن اصفهان و بعد از سپری کردن یک پروسۀ یکساله، در تاریخ 13 شهریور 98 موفق به اخذ اولین سفارش با موضوع تولید 11 هزار و 800 قطعه جهت استفاده در شرکت فولاد مبارکه شد.

 در پایان قابلذکر است این شرکت توانسته با بومیسازی محصولات مذکور علاوه بر پاسخگویی به قسمت عمدهای از قطعات موردنیاز در صنعت کشور (70 هزار قطعه در سال) از خروج مبلغی معادل 12 میلیون یورو در سال از کشور جلوگیری کند.

نباید فراموش کرد که دستیابی به این مهم بدون تلاش بیوقفۀ کارشناسان بومی و همچنین مساعدت بیشائبۀ واحد خرید و واحد نسوز شرکت فولاد مبارکه امکانپذیر نبوده است.

 

 


ارسال نظر

ارسال