با عاملیت بانک کشاورزی صورت گرفت:

پرداخت ۱۰۵ هزار میلیارد وجوه خرید تضمینی گندم

با عاملیت بانک کشاورزی بیش از ۱۰۴۹۷۳ میلیارد ریال بابت خرید تضمینی۵ میلیون تن گندم تا تاریخ ۲۲ تیر سال جاری به حساب کشاورزان واریز شده است.

دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 13:1

 از آغاز فصل خرید گندم تاکنون، ۱۸۱۷ مرکز خرید در کشور از طریق سامانه جامع الکترونیکی خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی، ۵ میلیون تن گندم با ارزش بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد ریال را در قالب ۸۲۸ هزار محموله از کشاورزان خریداری کرده اند.

این گزارش می افزاید بانک کشاورزی تاکنون ۸۱ درصد بهای گندم خریداری شده را به حساب کشاورزان واریز کرده و برداشت محصول گندم و روند خرید تضمینی آن همچنان ادامه دارد.

تعداد بازدید : 252

ثبت نظر

ارسال