نظریه مالی تورم

دکتر حامد قدوسی

نظریه مالی تورم

متغیرهای که برای تورم مهم است، «حجم کل بدهی دولت به جامعه است که شامل پول چاپ شده توسط بانک مرکزی و اوراق بدهی خزانه است! در نظریه پولی (تئوری فریدمن)، متغیر مهم ترازنامه بانک مرکزی یا همان نقدینگی به زبان روزمره است.

شنبه 26 مهر 1399 ساعت 20:36