مدیریت ریسک همگام با بانکداری الکترونیک

فرشید فرخ نژاد*

مدیریت ریسک همگام با بانکداری الکترونیک

 گذار از بانکداری سنتی به بانکداری نوین و تمام الکترونیک به لحاظ تغییر الگوی زندگی بشر یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و عقب ماندن از قافله فن آوری نوین و روز، شهرت سازمان ها را حتی با پیشینه ای هر چند درخشان به صفحات تاریخ خواهد سپرد. برای این منظور، ورود به بازار رقابتی شبکه های پرداخت ایمن و سریع، چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی به عنوان نخستین گام مطرح است و حضور مؤثر و کارا در این بازار، مستلزم مدیریت و کنترل ریسک های مترتب است، تا ضریب ریسک سیستماتیک معاملات بانکی و نقل و انتقال بین حساب های مشتریان به حداقل برسد.

شنبه 4 مرداد 1399 ساعت 18:10

دنیای امروز عرصه پیشرفت فن آوری است و زندگی روزمره انسان ها متأثر از تغییرات روزانه و حتی ساعتی فن آوری های نوین در حوزه های گوناگون بوده که بخش عمده ای از این فعالیت ها بر فن آوری های حوزه مالی و بانکی متمرکز است و دسترسی به خدمات و امکانات روزآمد و ایمن برای حضور فعال در بازارهای مالی و بانکی داخلی و خارجی همواره به عنوان یک ضرورت و الزام برای بانک ها مطرح است. 
بدیهی است تغییر الگوی بانکداری از حالت دستی به پردازش پیچیده تمام الکترونیک و افزایش حجم تراکنش ها به لحاظ تعداد و مبلغ، زمینه افزایش ریسک را فراهم ساخت که در صورت عدم شناسای